KLAUZULA INFORMACYJNA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych
  Leosepte spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Saska Kępa sp.k.
  ul. Chmielna 25
  00-021 Warszawa
  tel. +48 22 505 99 39
  e-mail: info@berezynska46.pl
  formularz kontaktowy na stronie www.berezynska46.pl

 2. Cel przetwarzania
  1. Realizacja umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – dalej „Rozporządzenie”), w tym obsługa reklamacyjna.
  2. W celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  3. Na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni produktów i usług administratora, jeżeli taka zgoda została wyrażona, do czasu odwołania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  4. W celu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  5. W celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
  6. W przypadku, gdy występuje Pani/Pan w imieniu innego podmiotu, administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane również w celu zapewnienia właściwej reprezentacji i zagwarantowania odpowiedzialności za zobowiązania tego podmiotu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
  7. Rozliczenia finansowe
  8. Windykacja

 3. Źródła danych i uzyskiwane dane
  Osoba fizyczna, która zgłosiła administratorowi wolę przystąpienia do negocjacji nad zawarciem określonej umowy, względnie taką umowę zawarła.


 4. Okres przetwarzania danych
  Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy, a następnie tak długo, jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Szczegółowe okresy przechowywania przewidują przepisy prawa podatkowego, cywilnego, przepisy o rachunkowości i o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


 5. Odbiorcy danych osobowych
  1. Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, m.in. dostawcy usług zarządczych, prawnych, podatkowych, IT, agencje marketingowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, specjaliści od windykacji, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą administratora;

  2. Podmiot uprawniony przepisami prawa

 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Informacja o wymaganiu podania danych osobowych
  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe podjęcie negocjacji oraz zawarcie i należyte wykonywanie umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.